Fysio- en Manuele Therapie Scholten hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze verklaring wijzen wij u op uw rechten en de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens. conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast bovengenoemde wet zijn de belangrijkste regels met betrekking tot uw privacy vastgelegd in dit privacyreglement.

Om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en persoonsgegevens. Op deze registratie is de wet AVG van toepassing. De gegevens gebruiken wij voor het stellen van een juiste fysiotherapeutische diagnose en het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega. U heeft ten alle tijden het recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en vernietiging(tot het wettelijk minimum) van deze gegevens.

Uw fysiotherapeut heeft een geheimhoudingspicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens, verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

* Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het elektronisch patiënt dossier (EPD) opgeslagen. Dit wordt goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Voor de gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Uitsluitend na toestemming van de cliënt, worden de gegevens vrijgegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

* Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.

* Spot on Medics; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens.

* Physitrack; Voor het eventueel versturen van huiswerkoefeningen via een app.

* Landelijke Database Fysiotherapie; Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.

* QDNA; Het klantenbeoordelingssysteem wat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.

* Ter verbetering van de zorg doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Mike Scholten is hiervoor onze contactpersoon. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl