Artikel 1: Betalingen, stopzetting en beëindiging
Betalingen dienen altijd vooraf per vooruitbetaling plaats te vinden voor de abonnementsperiode. Behoudens het hierna gestelde over stopzetting zal nimmer restitutie plaats vinden van de nog lopende abonnementsperiode. Opschorting of stopzetting van het abonnement is op grond van medische indicatie of gegronde privé omstandigheden mogelijk. Bij stopzetting zal in dat geval het bedrag gedurende de stopzetting verrekend worden met de verlengperiode, welke gelijk is aan de stopzettingperiode. Het maandabonnement wordt tenzij tijdig opgezegd, minimaal twee weken voor einddatum, telkenmale stilzwijgend verlengt met maand. Opzegging van het abonnement is slechts schriftelijk met bewijs van ontvangst mogelijk en dient minimaal twee weken voor ingangsdatum van de nieuwe abonnementsperiode plaats te vinden.

Artikel 2: Vakantie
Om eventuele vakantieperiodes, verplichte vrije dagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Koningsdag, ziekte of overmachtsituaties te kunnen overbruggen is het abonnement berekend op 48 weken per jaar. Mocht u door omstandigheden een training moeten missen dan kan deze op een ander tijdstip worden ingehaald, mits u 24 uur voor de training heeft afgemeld en er in een andere groep plaats is.

Artikel 3: Lidmaatschap strikt persoonlijk
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Openingstijden & Tarieven
Sportservice Scholten is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Sportservice Scholten het recht de fitness te stoppen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

Artikel 6: Kledingvoorschriften & Handdoekgebruik
In de sportruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. We willen u ook vragen om gebruik te maken van de kleedruimtes en geen kleding in de sportruimte neer te leggen.

Artikel 7: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. Sportservice Scholten wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is. De deelnemer/deelneemster vrijwaart Sportservice Scholten fitness van aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier de door Sportservice Scholten opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Sportservice Scholten is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de deelname voor een door Sportservice Scholten te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 9: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Sportservice Scholten beoordeeld en beslist.

Artikel 10: Kosten
Kosten voor abonnementsgelden en trainingen zijn terug te vinden op onze website via: https://www.fysiotherapiescholten.nl/tarievenlijst/

Betalingen dienen te geschieden voorafgaand aan de trainingsperiode, bij voorkeur via automatische incasso, of via I-deal betaling of bankoverschrijving.

Artikel 11: Pauzeren abonnement
Het pauzeren van het abonnement is slechts mogelijk wanneer er minimaal 3 weken aaneengesloten niet kan worden deelgenomen aan de fitnesstraining. De kosten zullen dan naar rato van het aantal gevolgde trainingen worden berekent.

Saffierborch 12, 5241 LN Rosmalen Dorpsstraat 52D, 5241 ED Rosmalen

Wij zijn bereikbaar op

Wij zijn bereikbaar op

(073) 521 93 78

Of stuur een e-mail naar

Of stuur een e-mail naar

info@fysiotherapiescholten.nl