Welkom bij Fysio- en Manuele therapie Scholten!

Openingstijden : Ma t/m Do 7:30-21:00, Vrij 7:30-18:00, Za 8:00-12:30
  Contact : (073) 521 93 78 Whatsapp: 06 30 17 72 30

Algemene voorwaarden Fysiofitness

Artikel 1: Betalingen, stopzetting en beëindiging
Betalingen dienen altijd vooraf per vooruitbetaling plaats te vinden voor de gekozen abonnementsperiode. Behoudens het hierna gestelde over stopzetting zal nimmer restitutie plaats vinden van de nog lopende abonnementsperiode. Stopzetting is tijdelijk mogelijk op grond van medische indicatie en in dat geval zal het bedrag gedurende de stopzetting verrekend worden met de verlengperiode, welke gelijk is aan de stopzettingperiode. De gekozen abonnementsvorm wordt tenzij tijdig opgezegd telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als de laatst gekozen abonnementsvorm. Opzegging van het abonnement is slechts schriftelijk met bewijs van ontvangst mogelijk en dient minimaal één maand voor ingangsdatum van de nieuwe abonnementsperiode plaats te vinden.

Artikel 2: Vakantie
Om eventuele vakantieperiodes, verplichte vrije dagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Koninginnendag, ziekte of overmachtsituaties te kunnen overbruggen is er per 12 trainingen een uitloop van maximaal 2 weken ingelast. Dit houdt in dat de 12 trainingen (kwartaalabonnement) in maximaal 14 aaneengesloten weken gepland kunnen worden, 24 trainingen (half-jaarabonnement) in 28 weken en bij 48 trainingen (jaarabonnement) in 54 weken. Mocht u door omstandigheden een training moeten missen dan kan deze op een ander tijdstip worden ingehaald, mits u 24 uur voor de training heeft afgemeld en er in een andere groep plaats is.

Artikel 3: Aantal lessen
Het aantal lessen dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen.

Artikel 4: Lidmaatschap strikt persoonlijk
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Openingstijden & Tarieven
Fysio- en Manuele Therapie Scholten is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden  en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Fysio- en Manuele Therapie Scholten het recht de fysiofitness te stoppen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

Artikel 6: Kledingvoorschriften & Handdoekgebruik
In de sportruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

Artikel 7: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. Fysio- en Manuele Therapie Scholten wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.De deelnemer/deelneemster vrijwaart Fysiofitness van aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Conformering overeenkomst
De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier de door Fysio- en Manuele Therapie Scholten opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Fysio- en Manuele Therapie Scholten is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de deelname voor een door Fysio- en Manuele Therapie Scholten te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 9: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fysio- en Manuele Therapie Scholten beoordeeld en beslist.

Artikel 10: Kosten
De kosten voor de inschrijving inclusief de intake bedragen € 45.
Abonnementsvormen:

Abonnementsvorm Aantal trainingen per week Vergoeding
Kwartaal (12 Trainingen) 1 maal per week € 120
Kwartaal (24 Trainingen) 2 maal per week € 228
half-jaar  (24 Trainingen) 1 maal per week € 228
half-jaar ( 48 Trainingen) 2 maal per week € 432
Jaar       ( 48 Trainingen) 1 maal per week € 432
Jaar       ( 96 Trainingen) 2 maal per week € 816

 

Betalingen dienen te geschieden voorafgaand aan de trainingsperiode, bij voorkeur contant of per incasso. Na overleg is het ook mogelijk om maandelijks te betalen.